Cookiesbeleid van beeproducts.es

Deze website gebruikt eigen cookies en cookies van derden met als enige doel de gebruikerservaring te verbeteren. Door verder te surfen op onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Ze kunnen op elk moment worden verwijderd door de instellingen van de gebruikte browser aan te passen. Wat is een koekje? Een “cookie” is een klein stukje informatie dat door een website wordt verzonden en in de browser van de gebruiker wordt opgeslagen, zodat de website de vorige activiteit van de gebruiker kan raadplegen. Op deze manier, en als voorbeeld van het gebruik van “cookies”, als de gebruiker bij zijn eerste bezoek een specifieke taal heeft gebruikt, zal hij dit bij zijn tweede bezoek aan de website doen in de taal die hij bij zijn eerste bezoek heeft geselecteerd. Zoals aan het begin vermeld, is het gebruik van “cookies” uitsluitend en alleen bedoeld om de surfervaring van de gebruiker op het web te verbeteren. Welke toepassing gebruikt beeproducts.es AS A WEB DE La Abeja Inversiones SL om de navigatie te beheren en te verbeteren? Bij beeproducts.es gebruiken we de tool Google Analytics, ontwikkeld door Google, om browse-informatie te analyseren en de gebruikerservaring te verbeteren. Je kunt meer informatie over deze tool vinden op de volgende link: www.google.com/analytics Deze tool verzamelt geen gebruikersgegevens zoals voor- en achternamen of postadressen. De informatie die door deze applicatie wordt verstrekt, heeft betrekking op het aantal bezochte pagina’s, de URL van herkomst, de taal, het tijdstip en de herhaling van bezoeken, enzovoort. U kunt de cookies die op uw computer zijn geïnstalleerd beheren via de configuratieopties van de browser die u hebt geïnstalleerd. VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS: WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WE? Wanneer wij om uw Persoonsgegevens vragen, wordt u geïnformeerd over de Persoonsgegevens die wij verzamelen door middel van een Privacymededeling die speciaal voor u wordt gegenereerd, zodat u ons uw uitdrukkelijke toestemming kunt geven voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens. Er zijn gegevens die moeten worden verzameld en opgeslagen in overeenstemming met de huidige wetgeving en waarover u zult worden geïnformeerd. VOOR WELKE DOELEINDEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN We verwerken uw persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, en we zullen uw persoonsgegevens niet verwerken op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden. Dit kan zijn het uitvoeren van een bestelling die u hebt geplaatst, het verbeteren van uw bezoek aan een van onze websites of portals, het verbeteren van onze producten en diensten in het algemeen, het aanbieden van diensten of toepassingen, marketingcommunicatie en -acties, enz. Het doel van elke verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt duidelijk gedefinieerd in de specifieke privacyverklaring met betrekking tot die specifieke verwerking en is toegankelijk via de elektronische middelen waarmee u wordt geïnformeerd (web, applicatie, enz.). UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NAUWKEURIG EN UP-TO-DATE HOUDEN Het is belangrijk voor ons om uw persoonlijke gegevens up-to-date te houden. Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte van wijzigingen of fouten in uw persoonlijke gegevens door contact met ons op te nemen via het Data Protection Contact Point: hola@beeproducts.es. We zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat onjuiste informatie over u wordt verwijderd of gewijzigd. TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS U kunt op verzoek toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren door contact op te nemen met het Data Protection Contact Point: hola@beeproducts.es en, indien dergelijke persoonlijke gegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn, te verzoeken om rectificatie of verwijdering van dergelijke persoonlijke gegevens. DUUR VAN DE GEGEVENSVERWERKING In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming worden uw gegevens zo lang bewaard als nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, zoals uitgelegd in het beleid. Voor informatie over de duur van de opslag van persoonlijke gegevens voordat deze uit onze systemen en databases worden verwijderd, kunt u contact met ons opnemen via het Data Protection Point of Contact: hola@beeproducts.es. GEGEVENSBEVEILIGING La Abeja Inversiones SL heeft een reeks technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen illegale of ongeoorloofde toegang of gebruik, evenals tegen onopzettelijk verlies of beschadiging van de integriteit ervan. Deze zijn ontworpen rekening houdend met de infrastructuur van La Abeja Inversiones SL en de programma’s en verwerkingen die het gebruikt, de mogelijke impact op uw privacy en de mogelijke gevolgen van een storing in de beveiligingssystemen in overeenstemming met de huidige industriële normen en praktijken. Uw persoonsgegevens mogen alleen door een derde worden verwerkt als de Gegevensverwerker zich ertoe verbindt de nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen om te voldoen aan de verplichting tot beveiliging van de gegevensverwerking en om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens te beschermen. In beeproducts.es hebben we een SSL-beveiligingscertificaat. COMMUNICATIE VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS Deze website geeft geen gegevens door aan derden, behalve: – Zoals vereist door de wet of zoals wettelijk noodzakelijk om La Abeja Inversiones SL te beschermen. – Om te voldoen aan de wet, verzoeken van autoriteiten, gerechtelijke bevelen, juridische procedures, verplichtingen met betrekking tot rapportage en het indienen van informatie bij autoriteiten, enz. – Om de naleving van het beleid en de overeenkomsten van La Abeja Inversiones SL te controleren of af te dwingen. – Om de rechten, het eigendom of de veiligheid van La Abeja Inversiones SL en haar klanten te beschermen. OVERDRACHTEN BUITEN DE EU Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan ontvangers buiten de Europese Unie en, indien dit toch gebeurt en deze landen niet over de veiligheidsmaatregelen en garanties van onze wetgeving beschikken, verbindt La Abeja Inversiones SL zich ertoe passende veiligheidsmaatregelen en controles te implementeren om het door ons geboden veiligheidsniveau aan te passen. Bovendien, indien dit het geval is, zal de gebruiker hiervan op de hoogte worden gebracht door middel van een aparte privacyverklaring die zal worden opgenomen in de communicatiemiddelen van La Abeja Inversiones SL en haar website, bijvoorbeeld in e-mails, aanbiedingen of elk communicatiemiddel of -kanaal tussen de gebruiker en La Abeja Inversiones SL. JURIDISCHE INFORMATIE De vereisten van dit beleid vormen een aanvulling op en geen vervanging van andere bestaande vereisten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In geval van tegenstrijdigheid tussen wat in dit Beleid staat en de vereisten in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming voorrang. La Abeja Inversiones SL kan dit beleid te allen tijde wijzigen. Wanneer dit gebeurt, brengen wij u op de hoogte van eventuele wijzigingen en vragen wij u de meest recente versie van ons Beleid opnieuw te lezen en te bevestigen dat u hiermee akkoord gaat. U kunt dit beleid ook van tijd tot tijd bekijken op onze website, waar het zichtbaar is. RECHTEN 14.1. RECHT OP TOEGANG Artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming erkent het recht van de betrokkene om te weten of zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt en de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens, de ontvangers, de oorsprong van de gegevens, de opslagperiode en de criteria voor het bepalen van de opslagperiode. De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt daarom op verzoek een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt in elektronische vorm. Ze kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke ook verzoeken om: rectificatie, wissing of beperking van gegevens en verwerking. Om het voor de gebruiker gemakkelijker te maken dit recht uit te oefenen, bieden wij u het formulier dat u voor uw verzoek moet invullen via de volgende link: https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-acceso.pdf 14.2 RECHT OP CORRECTIE EN VERWIJDERING Artikel 16 en 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalt dat de klant of gebruiker kan verzoeken om rectificatie van zijn of haar persoonsgegevens op grond van het feit dat deze onjuist zijn of dat deze moeten worden aangevuld of verwijderd omdat ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt. Om het voor de gebruiker gemakkelijker te maken dit recht uit te oefenen, bieden wij u het formulier dat u voor uw verzoek moet invullen via de volgende link: https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-rectificacion.pdf https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-supresion.pdf 14.3 RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING De betrokkene heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking van de gegevens te verkrijgen indien hij of zij de juistheid van de persoonsgegevens betwist. Dat wil zeggen dat de gegevens, met uitzondering van de bewaring ervan, alleen mogen worden verwerkt met toestemming van de betrokkene, met het oog op de uitoefening of verdediging van een vordering, de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van algemeen belang van de Unie of van een specifieke lidstaat. Bovendien wordt de verantwoordelijke persoon door de verantwoordelijke persoon op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven. Om het voor de gebruiker gemakkelijker te maken dit recht uit te oefenen, bieden wij u het formulier dat u voor uw verzoek moet invullen via de volgende link: https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-limitacion.pdf 14.4 RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID Artikel 20 van de algemene verordening gegevensbescherming erkent het recht van de betrokkene om persoonsgegevens die op hem betrekking hebben te ontvangen, d.w.z. rechtstreeks doorgegeven van voor de verwerking verantwoordelijke aan voor de verwerking verantwoordelijke, indien dit technisch haalbaar is, in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm, zonder dat de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie hij de gegevens heeft verstrekt, hem dit belet, wanneer de toestemming uitdrukkelijk is geëxternaliseerd of bij overeenkomst. Om het voor de gebruiker gemakkelijker te maken dit recht uit te oefenen, bieden wij u het formulier dat u voor uw verzoek moet invullen via de volgende link: https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-acceso.pdf CATEGORIE VERZAMELDE GEGEVENS De verzamelde gegevens worden opgeslagen in verschillende bestanden om ze te organiseren en efficiënt te kunnen verwerken, waarbij de beveiligingsniveaus in overeenstemming met de gevoeligheid worden gehandhaafd. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in: – Niet-geautomatiseerde bestanden: verzamelt gegevensverzamelingen op een niet-geautomatiseerde manier op fysieke media. – Geautomatiseerde bestanden: omvatten gegevens automatisch en worden dus beheerd door software, hardware en dergelijke. Deze moeten op hun beurt worden beschermd overeenkomstig hun relevantie door verschillende beveiligingsniveaus zoals beschreven in het Privacybeleid, dat u kunt openen via onze website.
0
    0
    Su carrito
    Su carrito esta vacioVolver a la tienda