Servicevoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Gelieve de algemene voorwaarden in dit document aandachtig te lezen, want deze bepalingen regelen de service van deze website (hierna de “pagina” of het “web”) die La Abeja Inversiones SL, hierna La Abeja Inversiones SL, ter beschikking stelt van de gebruikers en regelen bijgevolg het contracteerbeleid en de algemene gebruiksvoorwaarden van dit bedrijf. We raden u aan dit document regelmatig te lezen, aangezien de gebruiksvoorwaarden van deze website aan verandering onderhevig kunnen zijn. Bepaalde gebruikers of diensten zijn echter onderworpen aan speciale voorwaarden die de hierin uiteengezette voorwaarden vervangen, aanvullen of wijzigen en waarover de gebruiker zelfstandig wordt geïnformeerd en die hij moet accepteren voordat de levering van de dienst wordt voltooid. Overal op deze site verwijzen de termen “wij”, “ons”, “onze” en “Bee Products” naar La Abeja Inversiones SL en haar eventuele filialen, en worden ze gebruikt zoals gepast in de context. La Abeja Inversiones SL met maatschappelijke zetel te Calle Campo, 64, Pedro Muñoz, 13620, Ciudad Real en fiscaal identificatienummer B42955831, is ingeschreven in het handelsregister. E-mail: hola@beeproducts.es . Toegang tot de website is gratis, met uitzondering van de algemene verbindingskosten voor internetgebruik. Het gebruik van de website verleent de voorwaarde van gebruiker van de pagina (hierna, de “Gebruiker”) en impliceert de aanvaarding van alle voorwaarden in deze Wettelijke Notitie. De levering van de websitedienst is beperkt tot de tijd dat de Gebruiker verbonden is met de website of met een van de diensten die via de website worden geleverd.

PRIVACYBELEID WEBSITE

Alle materiaal of persoonlijke gegevens die naar de website van La Abeja Inversiones SL worden gestuurd, vallen onder het privacybeleid van het bedrijf en onder de bescherming van persoonlijke gegevens zoals beschreven in de Privacyverklaring op deze website.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

Alle auteursrechten, inhoud van de website en andere intellectuele eigendomsrechten die, bij wijze van voorbeeld en niet zijnde een gesloten catalogus: teksten, foto’s, grafieken, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, links en andere audiovisuele of geluidsinhoud, evenals het grafisch ontwerp en de broncodes (hierna, de “Inhoud”), zijn het intellectuele eigendom van La Abeja Inversiones SL of derden. Daarom worden ze niet beschouwd als overgedragen en wordt het recht om ze te gebruiken niet erkend, behalve voor zover ze nodig zijn voor het gebruik van de website. Deze inhoud die in de website is opgenomen, is eigendom van La Abeja Inversiones SL en het gebruik of misbruik ervan is verboden, tenzij de website in specifieke inhoud anders aangeeft.

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET PORTAAL

ALGEMEEN De gebruiker verbindt zich ertoe om correct gebruik te maken van de website in overeenstemming met de wet, de bepalingen en voorwaarden beleid en andere kennisgevingen gegenereerd op de pagina, reageren op La Abeja Inversiones SL en derden voor nalatig gebruik en moet vergoeden voor schade die hieruit voortvloeit. Evenzo is het gebruik van de website met kwade bedoelingen, het beschadigen van belangen, goederen of rechten van andere gebruikers van La Abeja Inversiones SL of enige andere derde partij uitdrukkelijk verboden. Het is verboden om activiteiten of handelingen uit te voeren die als ongepast kunnen worden beschouwd of die illegaal kunnen worden verklaard onder de huidige wetgeving. Uitdrukkelijk en bij wijze van informatie, en in geen geval een gesloten catalogus, vermelden we het volgende: – Gedrag dat in strijd is met het privacybeleid van de website en de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming. De website heeft een wettelijke kennisgeving over privacybeleid die moet worden nageleefd door de gebruikers van de website, die niet nalatig mogen zijn in het gebruik ervan. – Natuurlijke of rechtspersonen, werknemers of het bedrijf La Abeja Inversiones SL zelf belasteren of belasteren en daarbij het grondwettelijke recht op eer, privacy, goede naam en elk ander recht dat kan worden aangevallen in overeenstemming met de huidige wetgeving schenden. – Het plaatsen of verzenden van ongeoorloofd materiaal dat volgens het beleid van La Abeja Inversiones SL kan worden opgevat als ongepast of dat inbreuk maakt op de rechten van auteursrecht, intellectueel eigendom en andere gebruikers of bedrijven. Het is ook uitdrukkelijk verboden om inhoud te plaatsen of te verzenden die kan worden beschouwd als racistisch, bedreigend, pornografisch of illegaal volgens de wet. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES De links op de website van La Abeja Inversiones SL kunnen u doorverwijzen naar andere websites van andere bedrijven dan de onze en waarvoor La Abeja Inversiones SL niet verantwoordelijk is voor de inhoud, juistheid en werking ervan. We raden u daarom aan de voorwaarden van deze sites en hun juridische en privacyverklaringen zorgvuldig te lezen, aangezien deze niet noodzakelijkerwijs hetzelfde of zelfs maar vergelijkbaar hoeven te zijn met die van onze website. In overeenstemming met de wetgeving inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, bepaalt Wet 34/2002 van 12 juli dat de aanbieder van bemiddelingsdiensten alleen verantwoordelijk is voor de diensten in deze sectie voor zover hij kennis heeft van de gegenereerde of gedeelde inhoud. Daarom moet de gebruiker die links invoert op de website zorgen voor de naleving van dit document en alle die bindend zijn en La Abeja Inversiones SL regeren zonder het feit van beweerde onwetendheid kan de verantwoordelijkheden gegenereerd door de nalatige houding van de gebruiker te vermijden. INHOUD De Gebruiker stemt ermee in de Inhoud te gebruiken in overeenstemming met de Wet, deze documenten, voorwaarden, voorschriften en instructies die van toepassing kunnen zijn en doet tevens afstand van de volgende voorwaarden: – De Inhoud niet reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar maken, openbaar maken, transformeren of wijzigen, behalve in gevallen die wettelijk zijn toegestaan of met uitdrukkelijke toestemming. – Reproduceren of kopiëren voor privégebruik van de Inhoud die kan worden beschouwd als Software of Database in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake intellectueel eigendom, gegevensbescherming, diensten van de informatiemaatschappij en andere die de communicatie en verspreiding van de inhoud van de website impliceren. – Uittreksels en/of gebruik maken van de inhoud van de website van La Abeja Inversiones SL en, uitdrukkelijk en op louter informatieve wijze zonder te worden beschouwd als een gesloten catalogus, van alle informatie die kan worden gecatalogiseerd als gegevens. Hoewel we ernaar streven om middelen te verschaffen en te gebruiken om de nauwkeurigheid, competentie en andere kenmerken die we nastreven in onze inhoud te garanderen, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor enig falen om dit te doen. Dit komt omdat deze nauwkeurigheid in sommige gevallen niet van ons afhangt. Daarom is de verantwoordelijkheid van La Abeja Inversiones SL voor bestellingen via onze website beperkt tot de aankoopprijs aangezien de kenmerken van de producten terug te vinden zijn in de gebruiksaanwijzing van deze producten terwijl La Abeja Inversiones SL beperkt is tot de marketing van deze producten en diensten. Toegang tot de website verplicht La Abeja Inversiones SL niet tot het controleren van de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, geschiktheid of actualiteit van de verstrekte informatie, aangezien de inhoud van deze pagina van algemene aard is in de door de wet toegestane termen. We behouden ons ook het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment de toegang tot de website, onderdelen of materialen te beperken, op te schorten of te beëindigen. La Abeja Inversiones SL, de website en externe medewerkers bij de creatie, productie en distributie zijn vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor directe of incidentele, indirecte of enige andere vorm van schade, noch in termen van kosten, verliezen of verantwoordelijkheden voor de wijziging of het gebruik van de inhoud van onze website of enige andere website die u opent via de onze. La Abeja Inversiones SL is niet verantwoordelijk voor het updaten van de inhoud van de site, het materiaal en de beschikbare diensten. Zoals vermeld aan het begin van dit document is de site, en dus ook het materiaal, onderhevig aan wijzigingen en kan het bedrijf niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze procedures. We raden gebruikers daarom aan deze gebruiksvoorwaarden te raadplegen zodat ze op de hoogte zijn van de nieuwe voorwaarden als deze zijn gewijzigd. Noch zal La Abeja Inversiones SL verantwoordelijk zijn voor de toegang, het gebruik of downloaden van materialen van het web die uitsluitend door de gebruiker en dus op eigen risico en kan geen aanspraak maken op de verantwoordelijkheden van La Abeja Inversiones SL voor de nadelige gevolgen van deze acties kunnen ontstaan. Toegang tot de website betekent niet dat La Abeja Inversiones SL verplicht is om de afwezigheid van virussen of andere computerelementen die schade kunnen veroorzaken aan de apparatuur van de gebruiker te controleren, aangezien het bezit van programma’s en tools die de overdracht ervan voorkomen voor rekening van de gebruiker is. Daarom zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade aan dergelijke apparatuur of aan derden. GEGEVENSVERZAMELING Onverminderd de bepalingen van het privacybeleid dat toegankelijk is via de website in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming, biedt onze website bepaalde diensten aan waarvoor het invullen van persoonsgegevens noodzakelijk is om de dienst te kunnen leveren. Bijvoorbeeld voor marketing en levering van producten of voor het onderhouden van communicatiekanalen om diensten te beheren. Daarom gaan wij ervan uit dat de informatie die de Gebruiker invult op de pagina en via de formulieren die hierbij worden gegenereerd waarheidsgetrouw is en wij verplichten ons ertoe, zoals aangegeven in ons privacybeleid en gegevensbescherming, dat deze worden gebruikt voor het doel dat strikt noodzakelijk is om de service te verlenen. Evenzo is de gebruiker verantwoordelijk voor het actueel houden van de informatie en voor het doorgeven van elke wijziging in deze informatie, waarbij de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor elke onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de informatie en voor elke schade die als gevolg hiervan aan hem of aan derden wordt berokkend. BESCHIKBAARHEID VAN DIENSTEN De toegang tot de website is afhankelijk van de toegang tot het internet en communicatienetwerken en daarom kan La Abeja Inversiones SL niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van het uitvallen van de internetverbindingsservice of andere netwerken die nodig zijn voor de toegang tot deze website.

ECOMMERCE

CAPACITEIT Door een bestelling te plaatsen via de website garandeert u dat u de wettelijke bevoegdheid hebt om bindende contracten aan te gaan en dat u ouder bent dan 18 jaar. CONTRACTUELE FORMALISERING Het contract is wettelijk bindend en schept rechten en verplichtingen wanneer: – Aankoop van producten bevestigen – La Abeja Inversiones SL heeft bevestigd dat wij u het product zullen verkopen – Wij ontvangen de betaling van de prijs en u ontvangt een bevestiging van de geselecteerde producten, de geschatte leverdatum en de identificatiecode van uw bestelling. Als u de bestelling wilt wijzigen nadat de betaling is voltooid, moet u: – Neem per e-mail contact met ons op via hola@beeproducts.es . We behouden ons het recht voor om de verkoop van een product te weigeren zonder je de reden voor onze beslissing te geven. Er zal echter een bericht worden gegenereerd via de communicatiekanalen van de e-commerce om u te informeren dat uw bestelling niet zal worden uitgevoerd. PRIJS EN BESCHIKBAARHEID Als wij op het moment van ontvangst van de kennisgeving van de bestelling het aanbod van het specifieke product niet beschikbaar hebben, kunt u worden geïnformeerd over een ander product met vergelijkbare kenmerken dat als vervanging kan worden beschouwd. U kunt zich echter afmelden voor het ontvangen van kennisgevingen en productmeldingen in het privacybeleid wanneer u geen toestemming geeft voor het ontvangen van kennisgevingen over dergelijke diensten. Als het product niet op voorraad is, maar naar verwachting binnen een periode van minder dan 15 dagen zal worden vervangen, wordt er een bericht gegenereerd waarin u op de hoogte wordt gesteld van deze omstandigheid en krijgt u de mogelijkheid om door te gaan met de aankoop. In dit geval zal het niet naleven van de vastgestelde leveringstermijnen beschouwd worden als een uitzonderlijke omstandigheid en La Abeja Inversiones SL zal niet verantwoordelijk gehouden worden voor de vertraging. U kunt echter wel informatie over de status van uw bestelling opvragen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: hola@beeproducts.es. Met betrekking tot de prijzen van producten en diensten wordt voorzien dat de prijzen kunnen veranderen, maar reeds geplaatste bestellingen zullen niet worden beïnvloed door een dergelijke verandering. De prijzen van de producten op de website zijn inclusief btw (indien van toepassing), maar exclusief verzendkosten, die aan het totaalbedrag van de bestelling worden toegevoegd.

BETALING

La Abeja Inversiones SL accepteert betalingen, zolang deze beschikbaar en ingeschakeld zijn bij het uitchecken, met;
 • met VISA en MASTERCARD
 • Bizum
 • Het betalingssysteem Viabill op afbetaling is ook beschikbaar voor gebruikers.
 • Paypal
 • Rembours
ABONNEMENTEN ABONNEE PROFIEL Alleen klanten ouder dan 18 jaar mogen onze producten in een abonnementsmodel kopen. BESCHRIJVING VAN HET ABONNEMENT De klant kan kiezen welk type product en hoe vaak hij het wil ontvangen door de abonnementsoptie te kiezen bij het kopen van onze producten voordat hij de betaling doet (bijvoorbeeld 2 CBD oliën van 20% elke 4 weken). ABONNEMENTSGELD Zodra het product, de hoeveelheid en de gewenste frequentie zijn gekozen, wordt het overeengekomen bedrag op het betreffende tijdstip per creditcard in rekening gebracht. KOSTEN VAN HET ABONNEMENT Afhankelijk van de hoeveelheid en het type product dat de klant kiest, worden de kosten van het abonnement aangegeven. ANNULERING VAN INSCHRIJVING Klanten kunnen hun abonnement op elk moment pauzeren of opzeggen in het gedeelte “abonnementen” van hun account of door een e-mail te sturen naar hola@beeprodutcs.es en ons team zal dit voor hen regelen. Als het product niet is verzonden of in rekening gebracht op het moment dat het abonnement wordt gepauzeerd of geannuleerd, worden er geen extra kosten in rekening gebracht. Als het product al is verzonden en de betaling dus al is verricht, moet de klant contact met ons opnemen via de volgende e-mail hola@beeproducts.es en zullen wij hem/haar vertellen hoe hij/zij verder moet gaan met het retourneren van het product. Zodra we het product hebben ontvangen en hebben gecontroleerd of het compleet is en in dezelfde staat verkeert als waarin het product is ontvangen, zonder te zijn geopend, gaan we over tot betaling van het bedrag nadat de verzendkosten zijn afgetrokken, via dezelfde methode waarop de betaling is verricht. Bee Products neemt de verzendingskosten van het terug te sturen product niet ten laste.

LEVERING

We leveren aan de landen die worden vermeld in het verzendadres op de afrekenpagina. Voor mogelijke leveringen naar andere locaties, gelieve contact op te nemen met La Abeja Inversiones SL op het volgende e-mailadres: hola@beeproducts.es. Bij ontvangst van je orderbevestiging word je geïnformeerd over de geschatte leverdatum. In het geval dat het product niet op voorraad is, maar naar verwachting binnenkort wel beschikbaar zal zijn, zullen we je informeren over deze omstandigheid en als je doorgaat met de aankoop, kan de leverdatum afhankelijk van deze omstandigheid variëren. We gebruiken Correos Express als ons bezorgbedrijf. Volgens hun procedures, wanneer ze niet in staat zijn om het product te leveren vanwege een fout in het adres of omdat er niemand op de bestemming is om de bestelling in ontvangst te nemen, zullen ze een briefje achterlaten met de vermelding dat de levering zonder succes is uitgevoerd en het contact waar je heen kunt gaan om het product op te halen of uit te vinden wanneer het opnieuw zal worden ontvangen als de gebruiker daarom vraagt. Als de levering wordt vertraagd door nalatigheid van de gebruiker, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Aan de andere kant zijn wij niet verantwoordelijk voor vertragingen of opschorting van diensten als gevolg van overmacht, als zodanig opgevat en zonder dat dit een gesloten catalogus is: stakingen, brand, natuurrampen, epidemieën, onmogelijkheid om transport- of communicatiemiddelen te gebruiken of omdat de wetgeving dit niet toestaat. Deze perioden waarin de dienst niet kan worden uitgevoerd, worden niet als zodanig meegeteld en de termijn voor het nakomen van de verplichting om het goed of de dienst te leveren, wordt verlengd. ANNULERING EN TERUGBETALING

U kunt uw bestelling annuleren of wijzigen tot 14 dagen na levering van het product, maar u moet ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: hola@beeprodutcs.es . Het product moet compleet zijn en in dezelfde omstandigheden verkeren als waarin het ontvangen is. We onderzoeken het product en als er tekenen zijn dat het is gebruikt, gaan we niet verder met de retourzending.

  Als je de bestelling annuleert voordat deze is geleverd, storten we het bedrag terug op de kaart waarmee je de betaling hebt verricht, minus de gemaakte verzendkosten en minus de kosten voor het ophalen van het product.

AANMELDINGEN

Communicatie met La Abeja Inversiones SL dient te geschieden via het volgende e-mailadres: holba@beeproducts.es met vermelding van identificatiegegevens en de reden. En via ditzelfde medium zal het antwoord binnen drie dagen na ontvangst van de e-mail worden ontvangen.

GEGEVENSBESCHERMING

Deze website voldoet aan de voorwaarden van de wetgeving inzake gegevensbescherming en u kunt hierover meer te weten komen in het gedeelte van de website dat “Privacybeleid” heet.

MELDING VAN ILLEGALE EN ONGEPASTE ACTIVITEITEN

Deze website is zich bewust van de risico’s en gevaren van het internet en controleert daarom de inhoud die erop wordt gepubliceerd zo goed mogelijk. Als de gebruiker zich echter bewust wordt van illegale, schadelijke, gewelddadige, immorele, tegen de goede zeden of openbare orde indruisende, vexatoire of soortgelijke inhoud die de goede naam van natuurlijke of rechtspersonen op onze website kan schaden, kan hij contact met ons opnemen via de website of door een e-mail te sturen naar hola@beeproducts.es.

BESCHRIJVING EN GEBRUIK VAN PRODUCTEN VERKOCHT BIJ BIJENPRODUCTEN

Op elk product staat een aanbeveling voor gebruik/toepassing. Deze informatie is een aanbeveling van de fabrikant en is niet bedoeld voor de behandeling van een specifieke medische aandoening of voor de behandeling van een ziekte. Informatie of aanbevelingen op deze website mogen nooit de mening van een medische professional vervangen. Als je twijfels of vragen hebt over een pathologie of tolerantie voor een stof, raadpleeg dan je arts. Waarschuwing De producten die worden verkocht bij Bee Products, of het nu CBD of hennep is, zijn niet bedoeld als en mogen geen vervanging zijn voor een medische behandeling aanbevolen door een bevoegde professional. Wanneer een product wordt geleverd, moet dit gebeuren onder toezicht van een specialist en altijd onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. “Deze handelaar verplicht zich om geen transacties toe te staan die illegaal zijn of die volgens de creditcardmerken of de wervende bank de goodwill van hen kunnen of kunnen schaden of hen negatief kunnen beïnvloeden. De volgende activiteiten zijn verboden onder de card brand programma’s: de verkoop of aanbieding van een product of dienst die niet volledig in overeenstemming is met alle wetten die van toepassing zijn op de Koper, de Uitgevende Bank, de Handelaar, de Kaarthouder of de kaarten. Daarnaast zijn de volgende activiteiten ook expliciet verboden: -Medicijnen verkopen. Privacy- en gegevensbeschermingsbeleid “Privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van La Abeja Inversiones SL”. La Abeja Inversiones SL respecteert en beheert uw persoonlijke gegevens en waarborgt uw rechten. Als u met La Abeja Inversiones SL zaken doet als klant, consument of gewoon als lid van het algemene publiek, hebt u recht op de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens hebben betrekking op: uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. In dit algemene privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van La Abeja Inversiones SL (hierna “dit beleid”) beschrijven we welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe en waarom we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe we ermee omgaan, met wie we ze delen, hoe we ze beschermen en de beslissingen over de verwerking die u kunt nemen over uw persoonsgegevens. Dit beleid is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van verschillende diensten, tools, applicaties, websites, portals, (online) verkoopacties, marketingacties, gesponsorde sociale mediaplatforms, enz. in het kader van de uitoefening van onze activiteit bestaande uit Retail Mail Order of Internet Retailing hierna “de activiteit”. Voor zover uw persoonlijke gegevens nodig zijn en verzameld worden voor het uitoefenen van de activiteit zoals hierboven uiteengezet, worden deze meegedeeld via de privacyverklaringen. Dit beleid is van toepassing op al uw persoonsgegevens die door La Abeja Inversiones SL worden verzameld en waarnaar in dit beleid wordt verwezen. Door dit beleid te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken op de manier en onder de voorwaarden die hieronder worden beschreven.
 1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
Identiteit van de verantwoordelijke persoon La Abeja Inversiones SL
Handelsnaam Producten voor bijen
NIF/CIF B42955831
Adres Calle Campo, 64, Pedro Muñoz, 13620, Ciudad Real
E-mail (onderwerp “Gegevensbescherming”) hola@beeproducts.es
Activiteit Marketing, detail- of groothandel, distributie, import en export van alle soorten roerende goederen, koopwaar en producten voor gebruik en consumptie, via internet, telefoon en/of een fysieke vestiging
 1. MET WIE KUN JE CONTACT OPNEMEN ALS JE VRAGEN OF VERZOEKEN HEBT? HET CONTACTPUNT VOOR GEGEVENSBESCHERMING
La Abeja Inversiones SL heeft een contactpersoon voor gegevensbescherming met als doel dat u hier terecht kunt voor vragen of verzoeken met betrekking tot het beleid van ons bedrijf, privacyverklaringen en de behandeling van uw persoonlijke gegevens. Voor vragen, verzoeken of klachten met betrekking tot de toepassing van dit beleid of om uw rechten uit te oefenen zoals beschreven in dit beleid, kunt u contact met ons opnemen via het contactpunt voor gegevensbescherming: hola@beeproducts.es. Om uw rechten uit te oefenen, moet u een kopie van uw NIF/DNI/CIF verstrekken om uzelf te identificeren.
 1. BEGINSELEN IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
Wij waarderen de persoonlijke gegevens die u ons heeft toevertrouwd en wij verbinden ons ertoe deze te behandelen in overeenstemming met de volgende principes die La Abeja Inversiones SL is van toepassing:
 • Rechtmatigheid: Wij verzamelen uw Persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, en wij zullen uw Persoonsgegevens niet verwerken op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden.
 • Rechtmatigheid: in overeenstemming met artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden uw persoonsgegevens verwerkt op voorwaarde dat u uitdrukkelijk instemt met de verwerking van dergelijke gegevens als een vorm van externalisering van uw vrije en geïnformeerde wil en toestemming. Uw persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract, overeenkomst of dienst waarbij de betrokkene partij is, voor de nakoming van wettelijke verplichtingen, voor de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene en een andere natuurlijke persoon, voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen, of om te voldoen aan de gerechtvaardigde belangen die door de voor de verwerking verantwoordelijke worden nagestreefd, voor zover deze niet in strijd zijn met de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene of de bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkene.
 • Loyaliteit en transparantie: in overeenstemming met artikel 5 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming als uiting van transparantie, zoals blijkt uit het feit dat de betrokkene wordt geïnformeerd over het bestaan van de verwerking en de doeleinden ervan.
 • Gegevensminimalisatie: we beperken het verzamelen van persoonlijke gegevens tot wat strikt relevant en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • Doelbinding: wij verzamelen uw persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, die wij in de vorm van verwerking bewaren.
 • Nauwkeurigheid: We zullen uw persoonlijke gegevens nauwkeurig en up-to-date houden.
 • Gegevensbeveiliging: we passen de gepaste technische en organisatorische maatregelen toe om het gepaste beveiligingsniveau te garanderen in overeenstemming met de risico’s en de aard van de gegevens om te voorkomen dat deze openbaar worden gemaakt of toegankelijk zijn voor onbevoegd personeel, of dat ze verloren gaan of worden gewijzigd. Kortom, elke vorm van onrechtmatige verwerking.
 • Toegang en rectificatie: de klant, consument of elke andere persoon die toestemming heeft gegeven voor het verzamelen van gegevens en een beheer van de verwerking wenst, wordt erkend en kan het volgende uitoefenen: het recht op toegang, rectificatie, verzet, afschaffing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid en het recht om niet te worden onderworpen aan geïndividualiseerde beslissingen. Dit is gratis en de aanvraag wordt binnen een maand gecorrigeerd, welke termijn met twee maanden kan worden verlengd in geval van uitzonderlijke omstandigheden zoals: aantal aanvragen, complexiteit of andere soortgelijke omstandigheden. Punt 14 van dit document geeft informatie over hoe u deze rechten kunt uitoefenen en via welke middelen en kanalen wij uw verzoek in behandeling zullen nemen.
 • Beginsel van beperking van de bewaartermijn: de gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is en voor de doeleinden van de verwerking zonder onnodige vertraging, gedurende welke periode de eigen gegevens van gebruikers en klanten op verzoek aan hen beschikbaar worden gesteld.
 • Internationale overdrachten: We voeren geen internationale overdrachten van gegevens uit, maar in het geval van dergelijke overdrachten zullen we ervoor zorgen dat alle persoonlijke gegevens die buiten de Europese Unie worden overgedragen, adequaat worden beschermd en in overeenstemming zijn met de nationale wetgeving en de wetgeving van de Europese Unie.
 • Derden: wij zorgen ervoor dat de toegang tot en overdracht van persoonsgegevens aan derden in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving en met passende contractuele waarborgen.
 • Direct marketing en cookies: we zorgen ervoor dat we voldoen aan de toepasselijke reclame- en cookiewetgeving.
   
0
  0
  Su carrito
  Su carrito esta vacioVolver a la tienda
  ×